Ligj Nr. 168/2014 Datë 11.12.2014 - Ligji i AAC

Ligj Nr. 10 233, datë 11.2.2010 “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”,i ndryshuar me ligjin nr. 10 479, date 10.11.2011 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 233, datë 11.2.2010 “Për Autoritetin e Aviacionit Civil” dhe ligjit nr. 168/2014 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 233, datë 11.2.2010 “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”

Ligj nr. 9551 datë 05.06.2006

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën “Për Garancitë Ndërkombëtare në pajisjet e lëvizshme” dhe në protokollin e saj.

Ligj Nr.9658, datë 18.12.2006

Për Ratifikimin E “Marrëveshjes Shumëpalëshe Ndërmjet Komunitetit Europian Dhe Shteteve Anëtare Të Tij, Republikës Së Shqipërisë, Bosnjës Dhe Hercegovinës, Republikës Së Bullgarisë, Republikës Së Kroacisë, Republikës Së Maqedonisë, Republikës Së Islandës, Republikës Së Malit Të Zi, Mbretërisë Së Norvegjisë, Rumanisë, Republikës Së Serbisë Dhe Misionit Administrativ Të Përkohshëm Të Kombeve Të Bashkuara Në Kosovë, Për Krijimin E Një Zone Të Përbashkët Të Aviacionit Europian”

Ligj Nr.10435 datë 23.06.2011

Për shërbimin e Kërkim-Shpëtimit në Republikën e Shqipërisë.

Ligj Nr. 8278 datë 15.01.1998

Për ratifikimin nga Republika e Shqipërisë të protokollit në lidhje me një amendament të Konventës për aviacionin civil ndërkombëtar nënshkruar në Montreal më 1980.

Ligj Nr.9586 datë 20.07.2006

Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për aspekte të caktuara të shërbimeve ajrore.

Ligj Nr. 34/2012

Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë së shtetit të Katarit për shërbimet ajrore

Ligj Nr. 10076 datë 12.02.2009

Për sigurimin  e detyrueshëm në sektorin e transportit

Ligj Nr. 8150 datë 11.09.1996

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën “Për unifikimin e disa rregullave të transportit ajror ndërkombëtar”, nënshkruar në Varshavë më 12.10.1920

Ligj Nr.9312 datë 11.11.2004

“Për ratifikimin e marrëveshjes se koncesionit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë koncesionare “Tirana Airport Partners”, shpk, për ndërtimin, vënien në punë, operimin dhe mirëmbajtjen e aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, Tiranë dhe për dhënien e disa stimujve kesaj shoqërie koncesionare”,i ndryshuar

Ligj Nr. 10 040, datë 22.12.2008

Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë

Ligj Nr.10484 datë 24.11.2011

Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 040 datë 22.12.2018 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”

Ligj Nr.9255, datë 15.7.2004

Për Aderimin e Republikës Së Shqipërisë Në Konventën “Për Unifikimin e Disa Rregullave Për Transportin Ajror Ndërkombëtar”

Ligj Nr. 9881, datë 28.02.2008

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Marrëveshjen për Tregtinë me Avionët Civilë”

Ligj Nr. 8197 datë 06.03.1997

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventat “Për kundërvajtjet dhe akte të tjera të kryera në bordin e avionit”,

Ligj Nr. 8259 datë 26.11.1997

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit Nr.7491, datë 29.04.1991

Ligj Nr.8374 datë 09.04.1998

 Për përdorimin e hapësirës ajrore të Republikë së Shqipërisë

Ligj Nr.8196 datë 06.03.1997

Për ratifikimin nga Republika e Shqipërisë të Marrëveshjes “Për shërbimet tranzite ajrore ndërkombëtare”,  nënshkruar në Çikago, 0 7.12.1944

Ligj Nr.9255 datë 15.07.2004

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën “Për unifikimin e disa rregullave për transportin ajror ndërkombëtar”

Ligj Nr.10081 datë 23.02.2009

Pë Licensat, Autorizimet dhe  Ligjet në Republikën e Shqipërisë.

Ligj Nr.9429 datë 13.10.2005

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet qeverisë të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë maqedonase për shërbimet ajrore ndërmjet dhe përtej territoreve të tyre respektive”

Ligj Nr.10133 datë 11.05.2009

Për patrullimin e hapësirës ajrore të Republikës së Shqipërisë

Ligj Nr.10081 datë 23.02.2009

Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë