VONESA E GJATË

Nëse fluturimi juaj do të vonohet përtej kohës së planifikuar të nisjes:

 1. Për 2 orë ose më shumë në rastin e fluturimeve prej 1500 km ose më pak
 2. Për 3 orë ose më shumë në rastin e të gjitha fluturimeve brenda Europës prej më shumë se 1500 km dhe të gjitha fluturimet e tjera ndërmjet 1500 dhe 3500 km
 3. Për 4 orë ose më shumë në rastin e të gjitha fluturimeve që nuk mbulohen nga (1) ose (2)

Nëse kompania ajrore bën shkeljet e mësipërme ju keni të drejtën e përkujdesjes falas:

 1. Ushqim dhe pije freskuese
 2. Dy telefonata, mesazh me teleks ose faks, ose e-mail
 3. Akomodim në hotel në rastet kur qëndrimi për një ose më shumë netë është i nevojshëm ose një qëndrim shtesë nga ai që mendonte pasagjeri është i nevojshëm
 4. Transporti ndërmjet aeroportit dhe vendit të akomodimit (hotel ose të tjera)

Kur vonesa është mbi 5 orë, ju keni të drejtën e rimbursimit brenda 7 ditëve, të vlerës së plotë të biletës me çmimin e blerjes, për pjesën ose pjesët e udhëtimit të pakryer dhe për pjesën ose pjesët pothuajse të realizuara, nëse fluturimi nuk i shërben më ndonjë qëllimi lidhur me planin fillestar të udhëtimit tuaj. 

-Ju keni të drejtën e kompensimit:

 1. 250 euro për të gjitha fluturimet prej 1500 km ose më pak;
 2. 400 euro për të gjitha fluturimet brenda Europës më shumë se 1500 km, dhe për të gjitha fluturimet e tjera ndërmjet 1500 dhe 3500 km;
 3. 600 euro për të gjitha fluturimet që nuk janë parashikuar sipas (1) dhe (2);
 4. Nëse kompania ajrore, Ju ka ofruar një linjë tjetër për në destinacionin tuaj final me anë të një fluturimi alternativ, koha e mbërritjes të së cilës nuk e tejkalon kohën e mbërritjes së planifikuar, ai mund të zvogëlojë kompensimin e parashikuar më sipër në masën 50%.

Udhëzim për Kompensim:

 1. Formular 1: Vonesa e gjatë (Kliko këtu për të shkarkuar formularin në PDF)
 2. Plotëso Formularin e pikës 1 dhe sigloje
 3. Ruaj evidencat e biletës, karta e imbarkimit dhe rezervimi
 4. Dërgo formularin tek adresa zyrtare e kompanisë me postë ose email (referojuni ëebsiteve të kompanive, në adresat e shërbimit të klientit ose ankesave ose kontaktit)
 5. Vendos në kopje të emailit AAC në adresën elektronike: pax@acaa.gov.al
 6. Prit 3 javë kohë për përgjigje të kompanise dhe nëse nuk merrni përgjigje drejtojuni për ndërmjetësim tek AAC në adresën elektronike: pax@acaa.gov.al

Dokumentacioni i nevojshëm për ankimim

 1. Formulari i ankimimit;
  2. Bileta origjiinale e udhëtimit ose kodi i prenotimit në rast të blerjes nga interneti;
  3. Fotokopje e pasaportës;
  4. Informacion i plotë mbi llogarinë bankare: emri dhe adresa e bankës, numri i llogarisë, kodi SWIFT në rast të një llogarie bankare të huaj, emri dhe mbiemri i titullarit të llogarisë bankare. Nëse të dhënat mbi llogarinë bankare nuk janë të personit që ka filluar praktikën, duhet të specifikohet edhe adresa, numri i telefonit, numri i faksit, e-mail.