VKM nr.686 datë 02.06.2010

Për krijimin e Organit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve/Incidenteve Ajrore në Aviacionin Civil

VKM nr.575 datë 10.08.2011

Për miratimin e Programit Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil

VKM nr.74 datë 02.02.2011

Për krijimin dhe funksionimin e komitetit Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil

VKM nr.14 datë 07.01.2009

Për Miratimin E Rregullave Dhe Të Procedurave Për Regjistrimin Ndërkombëtar

VKM Nr.357, datë 13.06.2007

vendim për procedurat e lëshimit të lejeve (diplomatic. clearence) për hyrjen, uljen e kalimin e mjeteve lundruese)