Në kuadër të Strategjisë Kombëtare të Transportit 2018-2021, Drejtori i Aviacionit Civil, z. Krislen Keri prezantoi prioritetet strategjike dhe objektivat në aviacion. Keri tha se ndër prioritetet strategjike për aviacionin shqiptar, renditen ndërtimi i Aeroportit të Vlorës dhe vënia në funksionim e Aeroportit të Kukësit. Duke u ndalur te Aeroporti i Vlorës, Keri tha se ky është një projekt që do të kërkojë rreth 24 muaj kohë të përfundojë nga data e fillimit të punimeve dhe pritet që ti sjellë një zhvillim të jashtëzakonshëm turistik zonës së Vlorës por edhe turizmit në vend. Një tjetër objektiv është vënia në funksionim të aeroportit të Kukësit, me një kapacitet deri në 1 milion pasagjerë dhe me impakt të madh për vendin por me ndikim edhe në Kosovë, pasi projeksionet janë që ky aeroport të jetë i kategorisë ultra low-cost. Industria e aviacionit merr një rëndësi të jashtëzakonshme në kohët e sotme, pasi rreth 80% e turistëve në Botë zgjedhin transportin ajror, duke sjellë ndikim tejet të lartë jo vetëm për turizmin por edhe në ekonomi. Në afatshkurtër gjithashtu parashikohet një rritje të fluturimeve në Aeroportin Ndërkombëtar Nënë Tereza, si e linjave të reja dhe shtimi i fluturimeve charter. Ndërsa projeksionet për sezonin e pikut janë deri në 35-36 fluturime në ditë.

In the framework of the National Transport Strategy 2018-2021, Civil Aviation Director Krislen Keri presented the strategic priorities and objectives in aviation. Keri said that among the strategic priorities for Albanian aviation, are the construction of the Vlora Airport and the opening of the Kukës Airport in the north. Focusing on Vlora Internation Airport, Keri said that this is a project that will take about 24 months to complete from the start date of the work, and is expected to bring an extraordinary tourism development to the Vlora area as well as tourism in the country. Another objective is to put into operation the Kukës airport, with a capacity of up to 1 million passengers and with great impact for the country but also influential in Kosovo, as the projections are for this airport to be ultra-low cost. The aviation industry is of great importance nowadays, as about 80% of tourists in the world choose air transport, bringing a tremendous impact not only for tourism but also for the economy.
In the short term, there is also an increase in flights at Mother Teresa International Airport, as new lines and charter flights increase. While the projections for the peak season are up to 35-36 flights per day.