Legjislacioni Ndërkombëtar

 

Ligji nr.9658, date 18.12.2006 Per ratifikimin e “Marreveshjes shumepaleshe ndermjet Komunitetit Europian dhe shteteve anëtare te tij, Rep.se Shqiperise, Bosnjes dhe Hercegovines, Republikes se Bullgarise, Republikes se Kroacise, Republikes se Maqedonise, Republikes se Islandes, Republikes se Malit te Zi, Mbreterise se Norvegjise, Rumanise, Republikes se Serbise dhe Misionit Administrativ te Perkohshem te Kombeve te Bashkuara ne Kosove, per krijimin e nje Zone te Perbashket te Aviacionit Civil Europian” (ZPAE)

Akte te tjera ligjore te ratifikuara nga Republika e Shqiperise ne kuader te antaresimit ne:

ICAO (Dekret Nr. 7438, date 01.12.21990 F/Z Nr.8, date 20.10.1990 Per aderimin e RPS te Shqiperise ne konventen per aviacionin civil nderkombetar (ICAO) dhe ne protokollin per tekstin autentik trigjuhesh te kesaj konvente);

ECAC (Dekret Nr.1965, date 2.12.1997 qe miraton Ligjin Nr.8259, date 26.11.1997 Per anetaresimin e Shqiperise ne Konferencen Europiane te Aviacionit Civil (ECAC);

EUROCONTROL (Dekret Nr.3122, date 22.10.2001 qe miraton Ligjin Nr. 8821, date 15.10.2001 Per aderimin e RSH ne “Konventen Nderkombetare te EUROCONTROL-IT) etj