Legjislacioni Kombëtar

 

Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë (Ligji Nr. 10 040, datë 22.12.2008 i ndryshuar më ligjin nr.10 484, datë 24.11.2011 (Kreu X – Siguria);

Për Autoritetin e Aviacionit Civilnë RSH(Ligji Nr. 10 233, datë 11.02.2010), i ndryshuar më ligjin nr. 10 479, datë 10.11.2011 dhe ligjin nr.168/2014, datë 11.12.2014

Programi Kombëtar i Sigurisë së Aviacionit Civil (VKM Nr. 575, datë 10.08.2011)

Programi Kombëtar i Trajnimeve të Sigurisë në Aviacionin Civil (Urdhër i Përbashkët Nr. 4103, datë 19.09.2011)

Programi Kombëtar i Kontrollit të Cilësisë të Sigurisë në Aviacionin Civil të RSH(Urdhër i MPPT Nr.19, datë 26.02.2013)

Mbi rregullat e përgjithshme në fushën e sigurisë së aviacionit civil (Udhëzim i MPPT Nr. 26, datë 20.10.2010 (qëpërafron Reg.300/2008 tëPE-s), i ndryshuar më Udhëzimin Nr. 16, datë 28.09.2011 dhe Udhëzimin Nr.2, datë 13.3.2015 që përafron Rreg. e KE Nr.272/2009/KE “Për plotësimin e standarteve të përbashkëta themelore mbi sigurinëe aviacionit civil të përcaktuara në Shtojcën e Rreg. PE Nr.300/2008 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit.”

Mbi masat e detajuara për zbatimin e standarteve të përgjithshme bazë në sigurinëe aviacionit civil (Urdhër i MPPT Nr. 22, datë 06.03.2013 (qëpërafron Rreg.185/2010 dhe Rreg.18/2010 të KE).

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë (Ligji Nr.7895, datë 27.1.1995, i ndryshuar)

Për Kontrollin dhe Mbikqyrjen e Kufirit Shtetëror (Ligji Nr.9861, datë 24.1.2008)

Për miratimin e ceremonialit zyrtar në RSH (VKM Nr.229, datë 23.04.2004, i ndryshuar)

Për mbrojtjen e të dhënave personale në RSH (Ligjin nr. 9887, datë 10.03.200, i ndryshuar)

Ligji Koncesionit të Aeroportit “Nënë Tereza” (GZ Nr. 82 viti 2004, 18 Nëntor)