Konventa & Protokolle

 

Ligji nr.8821 datë 15.10.2001

Për Aderimin E Republikës Së Shqipërisë Në Konventën Ndërkombëtare Të Eurocontrol-It

Ligji nr.9255 dt 15.07.2004

Per Aderimin E Republikes Se Shqiperise Ne Konventen “Per Unifikimin E Disa Rregullave Per Transportin Ajror Nderkombetar”

Ligji nr.9586 – Marreveshja Horizontale

Për Ratifikimin E “Marrëveshjes Ndërmjet Këshillit Të Ministrave Të Republikës Së Shqipërisë Dhe Komunitetit Europian Për Aspekte Të Caktuara Të Shërbimeve Ajrore”

Ligji nr.8835 dt 22.11.2001

Për Aderimin E Republikës Së Shqipërisë Në “Protokollin Për Shtypjen E Veprimeve Të Paligjshme Në Aeroportet, Që I Shërbejnë Aviacionit Civil Ndërkombëtar”, Shtesë E “Konventës Për Shtypjen E Veprimeve Të Paligjshme Kundër Sigurisë Së Aviacionit Civil”

Ligji nr.9489 dt 13.03.2006

Për Aderimin E Republikës Së Shqipërisë Në Dispozitat Për Zhvillimin, Pranimin Dhe Zbatimin E Kërkesave Të Përbashkëta Të Aviacionit

Ligji nr.9881 datë 28.02.2008

Për Aderimin E Republikës Së Shqipërisë Në “Marrëveshjen Për Tregtinë Me Avionët Civilë”