Kontrollorët e Trafikut Ajror

 

Mbikqyrja dhe licencimi i Kontrolloreve Të Trafikut Ajror bazohet  në Urdhërin e MPPT, Nr 117, Datë 23.10.2012, “Për Miratimin e Rregullores mbi Rregullat e Detajuara për Licencat dhe Certifikatat e Kontrolloreve të Trafikut Ajror”, bazuar në Reg. Europiane nr 805/2011.

Nga ky urdhër lindin edhe dokumentat e mëposhtme që verifikojnë përputhshmërinë:

Manuali i Licensimit të personelit kontrollor të Trafikut Ajror dhe certifikimit të Organizatave të Trajnimit – Versioni 3.1.UCS, dhe 3 UTP për cdo njësi. ​