Ekzaminues të huaj

  • Mbajtësit e një certifikate të Ekzaminuesit nuk duhet të zhvillojnë Teste Aftësie, kontrolle aftësie ose vlerësime për një aplikant për të cilin Autoriteti Kompetent nuk është i njëjtë me atë që ka lëshuar çertifikatën e ekzaminuesi, vetëm nëse ata kanë rishikuar informacionin e fundit të vlefshëm i cili përmban proçedurat përkatëse Kombëtare të  Autoritetit Kompetent të Aplikantit.
  • Ekzaminuesi do të nënshkruaj një deklaratë, që i ka rishikuar dhe aplikuar kërkesat dhe proçedurat kombëtare të autoritetit kompetent të aplikantit.