Avion me qera

AAC-ja gjithashtu do të kërkojë dokumentet e mësipërme në lidhje me çdo avion të huaj të rregjistruar nga një transportues tjetër, aplikuesi i të cilit propozon të përdoret në Shqipëri.  Përveç informacionit të sipër përmendur në këto raste është i nevojshëm informacioni i mëposhtëm:

a) Konfirmimi se qiraja ka marë miratimin nga autoritetet aeronautike të shtetit përkatës;

b) Konfirmimin për manualet e fluturimit të kompanisë ajrore që do të përdoren;

c) Detajet e kontaktit të linjës ajrore të qiradhënësit (emri, adresa, telefoni, faksi, e-mail);

d) Kopja e marrëveshjes së qirasë;

e) Aplikimet