Avion me qera

 

AAC gjithashtu do të kërkojë dokumentet e mësipërme në lidhje me çdo avion të huaj të regjistruar nga një transportues tjetër së bashku me informacionin e mëposhtëm:

  1. Konfirmimin që qiraja është miratuar nga autoritetet aeronautike të qirramarësit;
  2. Konfirmimi i operacioneve të linjave ajrore dhe manualeve të fluturimit;
  3. Detajet e kontaktit të linjës ajrore të qiradhënësit (emri, adresa, telefoni, faksi, e-mail).

Shënim 1: Kur është e mundur, dokumentet duhet të sigurohen në gjuhën angleze.

Shënim 2: AAC mund të kërkojë një kopje të marrëveshjes qirasë (konfidencialiteti do të ruhet).

URL: www.aac.gov.al