Aplikimi për kodin “Mode S”

Pas regjistrimit të avionit pronari do të bëjë aplikim në AAC për caktimin e kodit të ICAO-s me 24 shifra “Mode S” sipas formës së paraqitur në lidhjen “Publikimet dhe format”.