Aplikimet

Aplikimet duhet të dorëzohen së paku 30 ditë para fillimit të sezonit në fjalë, ose datën e propozuar të fillimit të shërbimeve të reja.

Shënim: Lejet operative do të refuzohen për çdo lloj linje ajrore, tipi ose aeroplani të rregjistruar në Shtetet ku evidencat sugjerojnë se nuk janë në përputhje me standardet ndërkombëtare të sigurisë, përfshirë ato të ndaluara brenda Bashkimit Evropian. Lista e të cilave mund të gjendet në linkun: https://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm3