Aero-medical

 

CertifikatatMjekësorelëshohen, nëpërputhje me dispozitat e UrdhërittëMinistritNr. 250/2014, transpozimii Commission Regulation (EU) 1178/2011 (Rregullore e EkuipazhitAjror), e ndryshuar.