PAKETA E AKTEVE LIGJORE QË PËRFSHIHEN NË VEPRIMTARINË ADMINISTRATIVE
TË AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL
Legjislacioni bazë - I përgjithshëm

Nr.

Legjislacioni

Statusi

Lidhja

1.

Ligj nr.32/2021, datë 16.03.2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”

Në fuqi

                                           http://qbz.gov.al/eli/ligj/2021/03/16/32

2.

Ligji nr. 96/2020 Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë

Në fuqi

Datë: 23.08.2020

                                           http://qbz.gov.al/eli/ligj/2020/07/23/96

3.

Ligj nr.10233 datë 11.02.2010 “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, të ndryshuar.

Ligj nr.10479, datë 10.11.2011, të ndryshuar.

Ligj nr. 168/2014, datë 11.12.2014.

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2010/02/11/10233

Ndryshuar:

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2011/11/10/10479

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2014/12/11/168

4.

Ligj nr.119/2014, datë 18.9.2014 Për të drejtën e informimit

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2014/09/18/119

5.

Ligj nr.9658, datë 18.12.2006 “Për ratifikimin e Marrëveshjes Shumëpalëshe ndërmjet Komunitetit Europian dhe shteteve anëtare të tij, Republikës së Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Republikës së Bullgarisë, Republikës së Kroacisë, Republikës së Maqedonisë, Republikës së Islandës, Republikës së Malit të Zi, Mbretërisë së Norvegjisë, Rumanisë, Republikës së Serbisë dhe Misionit Administrativ të Përkohëshëm të Kombeve të Bashkuara të Kosovës për krijimin e një zone të përbashkët të aviacionit Europian”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2006/12/18/9658

6.

Dekret Nr.7438, datë 1.12.1990

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS POPULLORE SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NË KONVENTËN PËR AVIACIONIN CIVIL NDËRKOMBËTAR (ICAO) DHE NË PROTOKOLLIN PËR TEKSTIN AUTENTIK TREGJUHËSH TË KËSAJ KONVENTE

Në fuqi

 

7.

Ligj nr.8259, datë 26.11.1997 “Për anëtarësimin e e Shqipërisë në Konferencën Evropiane të Aviacionit Civil (ECAC)”.

Në fuqi

Shpallur me Dekretin Nr.1965, datë 2.12.1997 të Presidentit të Republikës

http://qbz.gov.al/eli/ligj/1997/11/26/8259

8.

Ligj nr. 8821, datë 15.10.2001 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare të EUROCONTROL-it”.

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2001/10/15/8821

9.

Ligj nr.8197, datë 06.03.1997 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventat “Për kundravajtjet dhe akte të tjera të kryera në bordin e avionit”, nënshkruar në Tokio me 14.09.1963, “Për ndërhyrjet e akteve të paligjshme të rrëmbimit të avionit, nënshkruar në Hagë me 16.12.1970 dhe “Për ndërhyrjet e akteve të paligjshme ndaj sigurisë së aviacionit civil”, nënshkruar në Montreal më 23.09.1971”

Në fuqi

Shpallur me dekretin nr.1765, datë 18.3.1997 të Presidentit të Republikës

http://qbz.gov.al/eli/ligj/1997/03/06/8197

10.

Ligj nr. 8150, datë 11.09.1996 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën “Për unifikimin e disa rregullave të transportit ajror ndërkombëtar”, nënshkruar në Varshavë me 12.10.1929

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/1996/09/11/8150

11.

Ligj nr.9586, datë 20.07.2006 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për aspekte të caktuara të shërbimeve ajrore

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2006/07/20/9586

12.

Ligj nr.10 081, datë 23.02.2009 Për liçencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2009/02/23/10081

Ndryshuar nga (3)

13.

Ligj nr. 8278, datë 15.01.1998 Për ratifikimin nga Republika e Shqipërisë të “Protokollit në lidhje me një amendament të Konventës për Aviacionin Civil Ndërkombëtar”, nënshkruar në Montreal më 06.10.1980

Në fuqi

Shpallur me dekretin nr.1993, datë 21.1.1998 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë

http://qbz.gov.al/eli/ligj/1998/01/15/8278

14.

Ligj nr.8835, datë 22.11.2001 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Protokollin për shtypjen e veprimeve të paligjshme në aeroportet, që i shërbejnë aviacionit civil ndërkombëtar”, shtesë e “Konventës për shtypjen e veprimeve të paligjshme kundër sigurisë së aviacionit civil”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2001/11/22/8835

15.

Ligj nr.9020, datë 6.3.2003 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën për etiketimin e eksplozivëve plastikë për qëllime zbulimi”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2003/03/06/9020

16.

Ligj nr.9255, datë 15.07.2004 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën “Për unifikimin e disa rregullave për transportin ajror ndërkombëtar”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2004/07/15/9255

17.

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin në lidhje me një amendament të Konventës së Aviacionit Civil Ndërkomëbtar (neni 3 bis), të nënshkruar në Montreal më 10 maj 1984

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2014/10/02/133

18.

Ligj Nr.9902, datë 17.04.2008 Për mbrojtjen e konsumatorëve, të ndryshuar

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2008/04/17/9902

Ndryshime2

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2013/02/14/15-2013

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2018/10/18/71

VERSION I KONSOLIDUAR

http://kmk.financa.gov.al/wp-content/uploads/2019/03/Ligji-9902-date-17.04.2008-i-ndryshuar-version-i-konsoliduar-2018.doc

19.

VKM Nr. 1089, datë 24.12.2020 Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, si dhe për përcaktimin e kritereve shtesë që duhet të përmbushin strukturat për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/12/24/1089

20.

Ligj Nr.16/2021 “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së koncesionit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë koncesionare “Tirana International Airport”, sh.p.k., “Për ndërtimin, vënien në punë, operimin dhe mirëmbajtjen e aeroportit ndërkombëtar “Nënë Tereza”, Tiranë”, ratifikuar me ligjin nr. 9312, datë 11.11.2004”, të ndryshuar

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/ligj/2021/02/08/16

Vendime të Këshillit të Ministrave

Nr.

Legjislacioni

Statusi

Lidhja

1.

VKM Nr. 811, datë 16.11.2016

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SEKTORIALE TË TRANSPORTIT DHE PLANIT TË VEPRIMIT 2016–2020

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/vendim/2016/11/16/811

2.

VKM Nr. 1115, datë 24.12.2020 aktin “Për miratimin e Programit Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil”

Në fuqi

KONFIDENCIAL

3.

VKM Nr.686, datë 02.06.2010 Për krijimin e Organit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve/Incidenteve Ajrore në Aviacionin Civil

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/vendim/2010/06/02/686

4.

VKM Nr.74 datë 02.02.2011 Për krijimin dhe funksionimin e komitetit kombëtar të sigurisë së aviacionit civil

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/vendim/2011/02/02/74

5.

VKM Nr. 729, datë 13.11.2019 Për miratimin e Planit Kombëtar të Kërkim-Shpëtimit në Republikën e Shqipërisë dhe planit të veprimit

të tij, sipas shtojcës bashkëlidhur këtij vendimi

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/vendim/2019/11/13/729

6.

VKM Nr. 1095, datë 24.12.2020 Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil (Përafrim me Rreg. (BE) Nr. 2018/1139, datë 04.07.2018)

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/12/24/1095

7.

VKM Nr. 285, datë 19.5.2021

Për miratimin e rregullave të prokurimit publik sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/vendim/2021/05/19/285

Urdhëra dhe Udhëzime të Ministrit

 

DMA- Drejtoria e Mbikëqyrjes së Aeroporteve

1

Urdhër Nr. 197, datë 10.05.2021 Për miratimin e Rregullores

“Për transportin ajror të mallrave të

rrezikshme në Republikën e Shqipërisë”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2021/05/10/197

2

Urdhër Ministri Nr. 130 datë 9.11.2012 “ Rregullore për

çertifikimin, regjistrimin e aerodromeve dhe detyrimet

dhe përgjegjësitë operative që bien mbi operatorët e

aerodromeve”, që transpozon Aneksin 14

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/01/09/130

 

3

Udhëzim Ministri Nr. 1037/1 datë 12.04.2011 “Për

vlefshmërinë dhe menaxhimin e zhurmës mjedisore”, që

transpozon EU regulation 2002/49

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2011/04/12/1037-1

 

4

Urdhër Ministri Nr. 11262 datë 27.11.2014 “Për

miratimin e rregullores për mbrojtjen e mjedisit nga

zhurmat nga aviacioni civil”, që transpozon pjesërisht

Direktivën Nr.89/629 EC “Mbi kufizimin e emetimeve të

zhurmave nga avionët civil reaktiv subsonik” dhe

Direktivën nr.2006/93 EC “Mbi rregulloren e operimit të

aeroplaneve që përfshihen në pjesën II, kapitulli 3,

volumi 1 i Aneksit 16 të Konventës së Aviacionit

Ndërkombëtar Civil

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2014/11/27/11262

 

5

Udhëzim Nr. 1362, datë 16.3.2016 Mbi rregullat në

vendosjen e tarifave të aeroportit

 

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2016/03/16/1362

 

6

Urdhër Ministri Nr. 122 datë 12.03.2019 “Për miratimin

e rregullores për përcaktimin e kërkesave dhe

procedurave administrative që lidhen me aerodromet në

Republikën e Shqipërisë”.

 

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/03/12/122

 

7

Udhëzim Ministri Nr. 698, datë 17.10.2018

“Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për

ngritjen dhe uljen e helikopterëve jashtë zonave të

aerodromeve të Republikës së Shqipërisë”

 

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2018/10/17/698

 

8

Udhëzim Ministri Nr. 834, datë 3.12.2018 “Për hyrjen në

tregun e shërbimeve të përpunimit në tokë në aeroportet

e Republikës së Shqipërisë

 

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2018/12/03/834

 

DMSA- Drejtoria e Mbikëqyrjes së Sigurisë në

Aviacion

1

Udhëzim Nr.26, datë 20.10.2010 “Mbi rregullat

e përgjithshme në fushën e sigurisë së Aviacionit Civil”

Në fuqi

+

https://www.infrastruktura.gov.al/wp-content/uploads/2017/10/udhezim__nr.26__dat%C3%AB_20.10.2010.pdf

 

2

Udhëzim Ministri Nr. 16 datë 28.09.2011 “Për disa

shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr.26 datë 20.10.2010

Në fuqi

+

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2011/09/28/16

 

3

Urdhër Ministri, Nr.19 datë 26.02.2013 “Për miratimin e

programit kombëtar të kontrollit të cilësisë së

sigurisë në aviacionin civil”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2013/02/26/19

 

4

Urdhër Ministri Nr.22 datë 06.03.2013 “Për miratimin e

rregullores mbi masat e detajuara për zbatimin e

standardeve të përgjithshme bazë në sigurinë e

aviacionit civil”

Shfuqizuar

+

 

5

Urdhër Ministri i Përbashkët Nr.4103 datë 19.02.2011

“Për miratimin e programit kombëtar të trajnimeve të

sigurisë në aviacionin civil”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2011/09/19/4103

 

6

Udhëzim Ministri Nr. 2 datë 13.03.2015 “Për plotësimin

e standardeve të përgjithshme bazë në sigurinë e

aviacionit civil”

Në fuqi

+

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2015/03/13/2

 

7

Urdhër Nr.329, datë 22.12.2014 Për miratimin e Rregullores

“Për të drejtat e invalidëve dhe personave me aftësi të kufizuara
lëvizëse kur udhëtojnë nëpërmjet ajrit” 1
1Që përafron Rregulloren Nr.1107/2006, datë 5 korrik 2006 të PE dhe Këshillit

Në fuqi

+

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2014/12/22/329

 

 

DMSOVA-Drejtoria e Mbikëqyrjes së Sigurisë në

Operim dhe Vlefshmërisë Ajrore

1

Udhëzim Nr. 17, datë 02.09.2010

”Mbi rregullat e zbatueshme të operimit në

fushën e shërbimeve ajrore”, të ndryshuar nga

Udhëzimi Nr.14 datë 09.09.2011–që transpozon

Rregulloren Europiane (EC No 1008/2008)

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/09/02/17 ;
http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2011/09/09/14

2

Udhëzim Nr. 3 datë 07.02.2011 “Për rregullat e

përbashkëta në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar

nga Udhëzimi Nr. 3, datë 13.3.2015 Për disa shtesa dhe

ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 7.2.2011, “Për

rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil”

në fushën e aerodromeve, menaxhimit të trafikut ajror

dhe shërbimeve të lundrimit ajror

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2011/02/07/3

 

I ndryshuar nga:

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2015/03/13/3

 

3

Udhëzim Ministri Nr.8 datë 29.06.2012 “Për kriteret

bazë për njohjen e liçencave të huaja të personelit të

mirëmbajtjes së avionit, në liçencë të mirëmbajtësit

aeronautik”-part 66

Në fuqi-

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2012/06/29/8

 

4

Udhëzim Ministri Nr.14 datë 08.08.2012 “Për kriteret

për pajisjen me liçencë kombëtare për personelin e

mirëmbajtjes së avionit”-part 66

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2012/08/08/14

 

5

Urdhër Ministri Nr.49 datë 30.04.2012 “Për miratimin e

rregullores mbi kushtet dhe metodat e përdorimit të

delta -planeve dhe parashutave”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/04/30/49

 

6

Urdhër Ministri Nr.150 datë 07.04.2014 “Për miratimin e

rregullores për vlerësimin e sigurisë së avionëve të

vendeve të huaja që operojnë në aeroportet

ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë-(SAFA)”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2014/04/07/150

 

7

Urdhri i ministrit nr.59, datë 31.1.2020,

“Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe

procedurat administrative për operimet ajrore”

(Përafrim me Rreg. (KE) nr.216/2018 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit,

datë 5 tetor 2012, të ndryshuar

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/01/30/59

 

8

Urdhri i ministrit nr.167, datë 4.6.2020

“Për miratimin e rregullores mbi vazhdueshmërinë e vlefshmërisë

ajrore të avionit dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve

aeronautike dhe mbi miratimin e organizatave

dhe personelit të përfshirë në këto detyra”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/share/QktcpzeUTJSSavkMNjq_gw

(Përafrim me Rreg. e Komisionit (BE) nr.1321/2014, datë 26 nëntor 2014, të ndryshuar.)

9

Urdhër Ministri Nr.113 datë 12.10.2012 “Regjistrimi i

avionëve”- që transpozon Aneksin 7

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/10/12/113

 

10

Urdhër Ministri Nr. 326, datë 29.8.2019 “Për miratimin

e rregullores për përcaktimin e rregullave zbatuese të

vlefshmërisë ajrore dhe të certifikimit mjedisor të

mjeteve fluturuese dhe të produkteve që kanë lidhje me

to, pjesëve dhe pajisjeve, si dhe për certifikimin e

organizatave të projektimit dhe prodhimit”.

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/08/29/326

 

11

Urdhër Ministri Nr. 92, datë 28.09.2011 “Për miratimin

e rregullores mbi harmonizimin e kërkesave teknike dhe

procedurave administrative në fushën e aviacionit

civil”.

 

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2011/09/28/92

 

12

Urdhër Ministri Nr.124, datë 28.9.2015 “Për miratimin e

rregullores për kërkesat e përbashkëta të përdorimit të

hapësirës ajrore dhe procedurave të operimit për

shmangien e përplasjeve ajrore”.

 

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2015/09/28/124

 

13

Urdhër Ministri Nr.173, datë 12.04.2019 “Për miratimin

e rregullores për raportimin dhe ndjekjen e ngjarjeve

në Aviacionin Civil në Republikën e Shqipërisë”.

 

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/04/12/173

 

14

Urdhër i Ministrit Nr. 195, datë 3.5.2019 “Për

miratimin e rregullores mbi kushtet dhe mënyrat e

përdorimit të deltaplanëve dhe paraglajdëve”.

 

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/05/03/195

 

15

Urdhër Ministri Nr. 77, datë 17.07.2012 “Për miratimin

e rregullores mbi kriteret e përbashkëta për

përcaktimin e një liste të BE-së për transportuesit

ajrorë, të cilëve u ndalohet operimi brenda BE-së dhe

ZPAE-së, si dhe mbi informimin e pasagjerëve për

identitetin e këtyre transportuesve ajrorë”.

 

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/07/17/77

 

16

Urdhër Nr. 262, datë 28.6.2019 “Për Miratimin e

rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat

administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të

aviacionit civil”

Në fuqi

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/06/28/262

 

DMSHLA – Drejtoria e Mbikëqyrjes së Shërbimit të

Lundrimit Ajror

1

Urdhër Ministri Nr.252 datë 15.09.2014 “Për miratimin e

rregullores për përcaktimin e kërkesave mbi cilësinë e

të dhënave aeronautike dhe informacionit aeronautik”

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2014/09/15/252

 

2

Urdhër Ministri Nr. 152, datë 09.04.2014

“Për miratimin e rregullores mbi operimet me avionet

ultra të lehtë”

Në fuqi

 

3

Urdhër Nr. 26, datë 18.1.2021 për miratimin e rregullores “Për

përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të

menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e

tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”Përafrim me Commission Implementing Regulation (EU) 2017/373 of 1 March 2017

 

Në fuqi
Shfuqizon Urdhrat Nr.115; 116; 118,

datë 23.10.2012

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2021/01/18/26

4

Udhëzim Ministri Nr.10, datë 03.06.2010 “Për

rregulloren e përbashkët të përdorimit fleksibël të

hapësirës ajrore”, që transpozon Eu regulation no

2150/2005

Në fuqi

 

5

Urdhri i ministrit nr.141, datë 16.4.2020,

“Për miratimin e rregullores mbi parashtrimin e kërkesave

të përdorimit të hapësirës ajrore dhe procedurat operacionale

në lidhje me lundrimin ajror në bazë të performancës”

(Përafrim me Rregulloren Zabtuese të Komisionit (KE)

nr.2018/1048 e datës 18 korrik 2018

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/16/141

 

6

Udhëzim Ministri Nr.21 datë 05.10.2010 “Mbi kriteret

për ndarjet në kanale të komunikimeve zanore për

qiellin e vetëm europian”, që transpozon Eu regulation

no 1265/2007

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/10/05/21

 

7

Urdhër Ministri Nr. 82 datë 01.08.2012 “Për miratimin e

rregullores mbi shërbimin meteorologjik në navigimin

ajror”, që transpozon Aneksin 3

Në fuqi

 

8

Urdhër Ministri Nr. 80 datë 31.07.2012 “Për miratimin e

rregullores mbi shërbimet e trafikut ajror”, që

transpozon Aneksin 11

Në fuqi

 

9

Urdhër Ministri Nr.84 datë 02.08.2012 “Për miratimin e

rregullores mbi hartat aeronautike”, që transpozon

Aneksin 4

Në fuqi

 

10

Udhëzim Ministri Nr.19 datë 05.10.2010 “Mbi kërkesat

për sistemet e automatizuara të shkëmbimit të të

dhënave të fluturimit me qëllim njoftimin, koordinimin

dhe trasferimin e fluturimeve ndërmjet njësive të

kontrollit të trafikut ajror”, që transpozon Ec

regulation 1032/2006

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/10/05/19

 

11

Udhëzim i Ministri Nr. 18 datë 05.10.2010 “Mbi kërkesat

për aplikimin e protokollit të trasferimit të mesazheve

të fluturimit i perdorur për qëllime njoftimi,

koordinimi dhe trasferimi fluturimesh ndërmjet njësive

të kontrollit të trafikut ajror”, që transpozon Ec

633/2007

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/10/05/18

 

12

Urdhër i Ministri Nr.85 datë 02.08.2012 “Për miratimin

e rregullores për kalibrimin e instalimeve aeronautike

nga ajri”, që transpozon dokument i ICAO

Në fuqi

 

13

Udhëzim Ministri Nr.20 datë 05.10.2010 “Për përcaktimin

e kërkesave mbi proçedurat për planet e fluturimit në

fazën e para-fluturimit për qiellin e vetëm europian”,

që transpozon Ec regulation no.1033/2006

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/10/05/20

 

14

Urdhër Ministri Nr. 86 datë 02.08.2011 “Për miratimin e

rregullores për proçedurat e fluturimit duke përfshirë

instrumentet standarde në nisje dhe mbërritje në

aeroport

Në fuqi

 

15

Urdhër i Ministri Nr.70 datë 13.05.2013 “Për miratimin

e rregullores për përcaktimin e skemës së përbashkët të

tarifave për shërbimet e lundrimit ajror”, që

transpozon Eu 1794/2006

Në fuqi

 

16

Urdhër Ministri Nr.281, datë 14.10.2014 “Për miratimin

e rregullores që përcakton rregullat e përbashkëta mbi

menaxhimin e fluksit të trafikut ajror”, që transpozon

Eu regulation 255/2010

Në fuqi

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2014/10/14/281

 

17

Udhëzim Ministri Nr. 11 datë 03.06.2010 “Për

software-et në sistemet e menaxhimit të trafikut ajror”

Në fuqi

 

18

Urdhër Nr. 91, datë 21.2.2019 “Për miratimin e

rregullores mbi përcaktimin e kërkesave teknik edhe

procedurave administrative në lidhje me liçencat dhe

çertifikatat e kontrollorëve të trafikut ajror”

Në fuqi
Shfuqizon Urdhërin Nr.117, datë 23.10.2012

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/02/21/91

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2021/04/08/178

 

19

Udhëzim Ministri Nr.6, datë 3.6.2010 Mbi dispozitat e

shërbimit të navigimit ajror në Qiellin e Vetëm

Europian (rregullore për dispozitat e shërbimit)

Amenduar nga :

Udhëzimi i Ministrit Nr.8, datë 15.09.2015

Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 5, datë

3.6.2010 “Kuadri rregullativ në qiellin e vetëm

evropian”, në udhëzimin nr. 6, datë 3.6.2010 “Mbi

dispozitat e shërbimit të navigimit ajror në qiellin e

vetëm evropian”, në udhëzimin nr. 7, datë 3.6.2010 “Mbi

organizimin dhe përdorimin e hapësirës ajrore brenda

qiellit të vetëm evropian” dhe në udhëzimin nr. 8, datë

3.6.2010 “Për ndërveprimin në rrjetin evropian të

menaxhimit të trafikut ajror”, me qëllim përmirësimin e

performancës dhe qëndrueshmërisë së sistemit të

aviacionit civil.

 

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/06/03/6

 

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2015/09/15/8

 

20

Udhëzim Ministri Nr. 7, datë 3.6.2010 Mbi organizimin

dhe përdorimin e hapësirës ajrore brenda Qiellit të

Vetëm Europian (rregullore për hapësirën ajrore).

Amenduar nga :

Udhëzimi i Ministrit Nr.8, datë 15.09.2015

Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 5, datë

3.6.2010 “Kuadri rregullativ në qiellin e vetëm

evropian”, në udhëzimin nr. 6, datë 3.6.2010 “Mbi

dispozitat e shërbimit të navigimit ajror në qiellin e

vetëm evropian”, në udhëzimin nr. 7, datë 3.6.2010 “Mbi

organizimin dhe përdorimin e hapësirës ajrore brenda

qiellit të vetëm evropian” dhe në udhëzimin nr. 8, datë

3.6.2010 “Për ndërveprimin në rrjetin evropian të

menaxhimit të trafikut ajror”, me qëllim përmirësimin e

performancës dhe qëndrueshmërisë së sistemit të

aviacionit civil

 

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2010/06/03/7

 

http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2015/09/15/8

 

21

Urdhër Ministri Nr.867, datë 13.12.2018 “ Për miratimin

e rregullores mbi përcaktimin e rregullave të

përbashkëta për përdorimin fleksibël të hapësirës

ajrore”, dhe Urdhër i Ministrit Nr.866, datë 13.12.2018

“ Për krijimin dhe funksionimin e komitetit të

politikave të menaxhimit të hapësirës ajrore

shqiptare”.

 

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2018/12/13/867

 

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2018/12/13/866

 

22

Urdhër Ministri Nr. 327/2019 “Për miratimin e

rregullores mbi përcaktimin e rregullave të përbashkëta

të ajrit dhe dispozitat operacionale në lidhje me

shërbimet dhe procedurat në lundrimin ajror”.

Në fuqi, i përditësuar

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/08/29/327

 

23

Urdhër Ministri Nr. 190, datë 29.06.2020

Për një ndryshim në urdhrin nr. 327, datë 29.8.2019
“Për miratimin e rregullores mbi përcaktimin e
rregullave të përbashkëta të ajrit dhe dispozitat
operacionale në lidhje me shërbimet dhe procedurat në
lundrimin ajror”

Miratuar


http://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/06/29/190

Shënim: Zbatimi do të fillojë pas datës 31 Dhjetor 2020

24

Urdhri i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, me Nr. 296,

datë 29.7.2021 për Miratimin e rregullores

“Mbi shërbimin e informacionit aeronautik, në Republikën e Shqipërisë”,

sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij urdhri dhe është pjesë përbërëse e tij.

Në fuqi


http://qbz.gov.al/eli/urdher/2021/07/29/296

SKRC – Sektori i Kontrollit dhe Ruajtjes së

Cilësisë

1

Urdhër Nr.88, datë 14.06.2013 “Për miratimin

e rregullores “Për autorizimet me kredenciale të

inspektorëve të autoritetit të aviacionit civil”,

sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri.

Në fuqi


http://qbz.gov.al/eli/urdher/2013/06/14/88

2

Urdhër Nr.114, datë 23.10.2011 “Për

notifikimin në organizatën ndërkombëtare të Aviacionit

Civil ICAO, të ndryshimeve për përshtatjen e

standardeve të Aviacionit në Shqipëri, krahasuar me ato

të ICAO-s

Në fuqi


http://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/10/23/114

Drejtoria Ekonomike

1

Udhëzim i Përbashkët i MTI dhe MF Nr. 2225, datë 13.05.2013

“Për caktimin e tarifave në aviacionin civil”

Në fuqi


http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2013/05/13/2225

2

VKM Nr. 285, datë 19.5.2021

Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi

Në fuqi


http://qbz.gov.al/eli/vendim/2021/05/19/285