VKM

VKM nr.686 datë 02.06.2010

Për Krijimin E Organit Kombëtar Të Investigimit Të Aksidenteve/Incidenteve Ajrore Në Aviacionin Civil

VKM nr.575 dt 10.08.2011

Për Miratimin E Programit Kombëtar Të Sigurisë Së Aviacionit Civil

VKM nr.74 dt 02.02.2011

Për Krijimin Dhe Funksionimin E Komitetit Kombëtar Të Sigurisë Së Aviacionit Civil

VKM nr.14 dt 07.01.2009

Për Miratimin E Rregullave Dhe Të Procedurave Për Regjistrimin Ndërkombëtar