Legjislacioni 

 

Ligje:

 

Rregullore:

 

Urdhëra Ministri:

 

Udhëzim Ministri:

 

 

Vendime Te Drejtorit Ekzekutiv AAC:

  • Vendimi Nr.2 , Dt 29/03/2016 “Për miratimin e proçedurës së jashtme së zbatimit të rregullave për raportimin e detyrueshëm të ngjarjeve në AAC”
  • Vendimi Nr.15, Dt 05/11/2015 “Për miratimin e Manualit Udhëzues për Operatorin e Aerodromeve për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë në Operim”