Ekzaminuesit Aeromjekësor

 

Ekzaminuesit Aeromjekësorë janë mjekë të çertifikuar për ekzamininmin e përshtatshmërisë mjekësore të ekuipazhit ajror dhe lëshimin e certifikatave mjekësore në përputhje me dispozitat e Urdherit të Ministrit Nr. 250/2017, transpozim I Commission Regulation (EU) 1178/2011 (Rregullore e Ekuipazhit Ajror), e ndryshuar.