HEQJA E AVIONIT NGA REGJISTRI

 

Heqja e avionit nga regjistri i AAC do të kryhet pasi aplikanti të bëjë një kërkesë me shkrim në AAC.

  • Regjistri i avionëve

Regjistri i avionëve gjendet në lidhjen publikimet dhe format dhe paraqet statusin e rishikimit të fundit.

  • Certifikimi i avionit

Mbas regjistrimit të avionit fillon procesi i certifikimit të tij.