Vlefshmëria e lejes së lëshuar

  • Leja e lëshuar është e vlefshme për 24 orë, duke filluar nga koha e parashikuar e hyrjes në hapësirën ajrore shqiptare, ose nga koha e parashikuar e nisjes.