Operimet Jo-Tregtare me AeroplanëKompleksi me FuqiMotorike (NCO)

(“GazetaZyrtare” No 149-2017, UM No. 3746, date 10.07.2017)

Operatorët e avionëveqëkryejnëoperimne jo-tregtareme avionëtëndryshëmngaavionetkompleks me fuqimotorike, nukjanëtëdetyruartëmarrinCertifikatën e OperatoritAjrortëçdolloji. Sidoqoftë, atajanësubjektimbikëqyrjesngaAutoritetiiAviacionit Civil Shqiptarpërtëpërcaktuarvazhdueshmerine e perputhshmërisë me rregulloretnëfushën e operimevetëfluturimit.