Të përgjithshme

Operime jo-tregtare me avionëkompleks, me motor (NCC)/ Operimetëspecializuara (SPO)

Operime jo-tregtare me avionëkompleks, me motor (NCC)/ Operimetëspecializuara (SPO)mundtëkryhennganjë operator avioniqeieshtelëshuarnjëCertifikatëtëOperimitteAvionitpëroperime jo-tregtare me avionëkompleksme motor. Operimettregtaretëspecializuaramundtëkryhennganjë operator avioniqeieshtelëshuarnjëCertifikatëtëOperimittëAvionitpëroperimetregtarepërveçtransportitajrortregtar. Përtëmarrënjëcertifikatëtëoperatorit, operatorëtduhettëkryejnënjëprocestëplotëpërtëbindurAutoritetin e Aviacionit Civil Shqiptar se atajanëkompetentpërtësiguruaroperimin e sigurttëavionëve. Me lëshimin e CertifikatëssëOperatorit, operatorët e avionëveinënshtrohenmbikëqyrjesrigorozengaAutoritetiiAviacionit Civil Shqiptarpërtëpërcaktuarpajtueshmërinë e vazhdueshme me rregulloretnëfushën e sistemittëmenaxhimit, kontrollitoperacional, kryerjessëoperimevetëfluturimitdheshumëfushatëtjera.