Të përgjithshme

TransportiAjrorTregtar (CAT)

TransportiAjrorTregtarnënkuptontransportin e udhëtarëve, ngarkesavedhe/ osepostës me pagesëosemënyratëtjeratëkompensimit.

TransportiajrortregtarmundtëkryhetnganjëoperuesavioniqëiështëlëshuarCertifikata e OperatoritAjrordheLicenca eOperimitngaAutoritetiiAviacionit Civil Shqiptar. PërtëmarrëCertifikatën e OperatoritAjrordheLicencën e Operimeve, një operator duhettëkryejënjëprocestëplotëpërtëbindurAutoritetin eAviacionit Civil Shqiptar, qëatajanëkompetentëpërtësiguruarfunksionimin e sigurttëavionëve. Me lëshimin e CertifikatëssëOperatoritAjrordheLicencës se Operimeve, operatorët e avionëve u nënshtrohennjëmbikëqyrjejetërreptëngaAutoritetiiAviacionit Civil Shqiptar, me qëllimpërcaktimin e pajtueshmërisësëvazhdueshme me udhëzimet/regulloretnëfushën e sistemittëmenaxhimit, kontrollitoperacional, kryerjessëoperimevetëfluturimitdheshumëfushatëtjera.