AERODROME

 

Bazuar në Ligjin Nr.10040, datë 22.12.2008, “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, (Fletore Zyrtare Nr. 200 Dhjetor 2008 / Nr. 164 Dhjetor 2011), “AERODROM” do të thotë, zona e përcaktuar mbi tokë ose ujë, përfshi çdo ndërtesë, instalim dhe pajisje, e cila përdoret tërësisht ose pjesërisht për mbërritjen, nisjen dhe lëvizjen e avionëve.

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar është pergjegjës për çertifikimin, regjistrimin, mbikëqyrjen dhe inspektimin e kushteve teknike dhe operacionale të aerodromeve civile.